ตามหาภาพลักษณ์ที่ใช่ สู่การเป็น The Right Person

12 เมษายน 2560 เวลา 16:14 น. | เปิดอ่าน 635 | ความคิดเห็น 0

โดย : ManpowerGroup

บุคลิกภาพเป็นรูปลักษณ์ที่แสดงถึงทั้งภายในและภายนอกที่ทุกคนสามารถแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้ เพื่อประโยชน์ต่อสายงานของตัวบุคคลนั้นๆ เอง เป็นการเสริมให้ความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองด้วย


     วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับบุคลากรในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นสายงานทางการผลิต การบริหาร การขาย การให้บริการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละงานจะอาศัยบุคลิกลักษณะของคนที่แตกต่างกันไป บางงานอาศัยลักษณะส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายใน บางงานอาศัยส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายนอก แต่โดยภาพรวมแล้วทุกสถานที่ทำงานต้องการคนที่รู้จักปรับภาพลักษณ์ของตัวเองให้ถูกกาลเทศะเสมอ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

จุดเริ่มต้นของบุคลิกภาพเพื่อตามหาภาพลักษณ์ที่ใช่

• สำรวจภาพลักษณ์โดยรวมของเรา The way you … LOOK
• สำรวจการแต่งตัว The way you …DRESS
• สำรวจวิธีการพูด น้าเสียงถ้อยคาที่ใช้ The way you …TALK
• สำรวจการเดิน เดินอย่างไร The way you …ACT
• สำรวจวิธีการทำงาน The way you …WORK

บุคลิกภาพ มีความสาคัญต่อการดำรงชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสังคมการทำงาน การที่เรามีบุคลิกดีจะสร้างความแตกต่างให้เรามากขึ้น กล่าวคือ

1. ความมั่นใจ  ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะมีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึ้น และโอกาสที่จะประสบความสาเร็จจึงมีมากขึ้น
2. การยอมรับของกลุ่ม  ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีย่อมเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป และต้องการที่จะให้อยู่ในกลุ่ม
3. การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น  การที่เรารู้บุคลิกภาพของผู้อื่น ทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์ได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น
4. ความสำเร็จ  ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะได้เปรียบคนอื่นเสมอ เพราะสามารถสร้างความศรัทธา น่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็น ได้รับความร่วมมือ และการติดต่อด้วยดี ช่วยให้ทำงานได้สำเร็จง่ายขึ้น
5. เอกลักษณ์ของบุคคล  บุคลิกภาพทำให้คนมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบอย่างที่ดีและแบบอย่างที่ไม่ดีได้

     บุคลิกภาพของบุคคลมิใช่เรื่องตายตัวเสมอไป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ พัฒนาได้ ตามบทบาทและอาชีพที่ดำเนินอยู่ การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะพัฒนาบุคลิกภาพโดยทั่วไป พัฒนาบุคลิกภาพด้านการเป็นผู้นำ หรือ พัฒนาบุคลิกภาพด้านความเป็นผู้ใหญ่ ก็ยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

Tag: ตามหาภาพลักษณ์ที่ใช่ สู่การเป็น The Right Person,Right Person,ภาพลักษณ์,บุคลิกภาพ,เทคนิคการทำงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม เนื่องจากระบบอีเมล์หรือบริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (เช่น Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (เช่น Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับการโพสต์ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับได้ ทีมงานโพสต์ทูเดย์ดอทคอมจึงทำ URL ย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ ในเว็บนี้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ได้ทันที

  1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

  2. comment

งานเด่น

ดวงงานรายสัปดาห์

ดวงงานรายสัปดาห์

ดวงงานรายวัน ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ดวงงานรายวัน