www.M2Fjob.com

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานราชการ: พนักงานห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์/BIOTEC

| เปิดอ่าน 3,066 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534    สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและ เจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. งานบริการเพื่อแก้ไขระบบสืบพันธุ์โค ช่วยงานวิจัยในส่วนของการทดสอบภาคสนาม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร