www.M2Fjob.com

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานราชการ: วิศวกร/ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

| เปิดอ่าน 1,891 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534    สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและ เจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องจักร และต้นแบบเชิงวิศวกรรม งานฝึกอบรมและประเมินโครงการต่าง ๆ ที่อาศัยความรู้ทางวิชาการ
2. ถ่ายทอดความรู้และผลงานทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
3. ติดต่อประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานขอศูนย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สรุป ประมวลและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
5. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติผู้สมัคร