www.M2Fjob.com

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานราชการ: ผู้ประสานงาน/ฝ่ายสื่อสารองค์กร

| เปิดอ่าน 1,588 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534    สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและ เจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดทำแผนงานสื่อสารองค์กร รวมทั้งโครงการและกิจกรรมผ่านสื่อที่ใช้ในองค์กร ผ่านช่องทางต่างๆสู่กลุ่มเป้าหมาย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
2. เป็นทีมงานจัดกิจกรรมให้กับสื่อมวลชน/พันธมิตร/หน่วยงานรัฐ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder)(สัมมนาย่อยๆ, จัดนิทรรศการ, Briefing, Mini Display, Press Tour, Researcher Exchange, CRM, CSR, จัด Training)
3. ร่วมกำหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อสารองค์กร และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในเพื่อจัดทำกิจกรรมด้านการสื่อสาร
4. อำนวยความสะดวกหรือประสานงานด้านข้อมูลให้แก่ผู้ติดต่อขอทราบข้อมูลของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถามเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
5. ประสานเตรียมการ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม สวทช./ศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานภายในอุทยาน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมของ สวทช. โดยมีผู้กำกับดูแลเนื้อหา ข้อมูลและสื่อที่จะใช้ในการสื่อสาร
6. ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติผู้สมัคร