www.M2Fjob.com

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานราชการ: นักพัฒนาองค์กร/งานพัฒนาองค์กร

วันที่ลงประกาศ 20 ก.ย. 60 | เปิดอ่าน 1,242 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534    สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและ เจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ข้อมูล/ปัญหาอุปสรรคจากกิจกรรมการพัฒนาองค์กรเพื่อใช้สนับสนุนการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานพัฒนาองค์กร
2. ควบคุมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ (Document Control) เช่น ISO Manual,แบบฟอร์มต่างๆ ตลอดจน Upload และจัดเก็บ file ต่างๆลงในระบบ
3. ประสานงานและให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการที่รับผิดชอบเช่น ระบบบริหารคุณภาพ(5ส ISO9000)
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กรเช่น เช่น จัดบอร์ดให้ความรู้ จัดประชุม/สัมมนา เป็นต้น
5. รวบรวม KPI จากหน่วยงานเพื่อมาสรุปเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ (BSC) 

คุณสมบัติผู้สมัคร