www.M2Fjob.com

กรมพัฒนาที่ดิน

งานราชการ: นักสำรวจดินปฏิบัติการ

| เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

tags: สมัครงานราชการ, งานราชการ, กรมพัฒนาที่ดิน, นักสำรวจดินปฏิบัติการ

ปิดรับสมัคร

รายละเอียดงาน

   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน การสํารวจดิน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน และการวางแผนการใช้ที่ดินเหมาะสมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพืชเศรษฐกิจ และสามารถส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรให้เหมาะสมเกิดประโยชน์และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

   ๑. ด้านการปฏิบัติการ

       (๑) ช่วยรวบรวม และนําเข้าข้อมูลเช่นข้อมูลลักษณะสมบัติของดิน ลักษณะพันธุกรรมพืชข้อมูลภูมิอากาศและการจัดการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน

       (๒) ร่วมศึกษาและวินิจฉัยคุณภาพของดิน วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลดินด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และปฐพีกลศาสตร์เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       (๓) ร่วมสํารวจ ประเมินกําลังผลิตของทรัพยากรดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้ผลผลิตของดินภายใต้สภาพแวดล้อมและการจัดการที่แตกต่างกัน และจัดทําแผนที่ผลผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

       (๔) ร่วมศึกษาวิจัยและค้นคว้าทางวิชาการด้านดิน พืช และภูมิอากาศ โดยประยุกต์ใช้แบบจําลองการปลูกพืชร่วมกับระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจําแนกดิน วางแผนการใช้ที่ดิน และจัดทําคําแนะนําการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสมบัติดินและสภาพแวดล้อมต่างๆ

       (๕) ร่วมปรับปรุงและพัฒนาการกําหนดชั้นความเหมาะสมของดินเพื่อกําหนดแนวทางการแก้ไขข้อจํากัดของดินด้านการเกษตร ปฐพีกลศาสตร์และจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของดินด้านต่างๆ

       (๖) ช่วยสํารวจดินอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรดินในพื้นที่ต่างๆ มีความเหมาะสมของดินและปัจจัยที่เป็นข้อกําจัดในการใช้ที่ดินทางด้านการเกษตร

       (๗) ช่วยสํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้ทราบถึงปัญหาการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       (๘) ร่วมจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ตลอดจนวิเคราะห์สนับสนุนผลิตและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ๒. ด้านการวางแผน

       ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

   ๓. ด้านการประสานงาน 

       (๑) ประสานงานในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทั้งกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น และเสร็จตามเวลาที่กําหนด 

       (๒) ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

   ๔. ด้านการบริการ

       ให้ข้อมูลและคําแนะนํา ด้านการจัดการดิน การวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดินและด้านลักษณะและสมบัติดิน ในรูปของแผนที่ดิน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนการใช้ที่ดินแก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 •    ๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ และ 

      ๒. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

   

  สมัครทางอินเตอร์เน็ต:  ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว

  ถูกใจงานนี้

  Share to twitter

  0

  ทั้งหมด +