www.M2Fjob.com

EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO.,LTD.

Company profile

 • ในแต่ละเดือน เทสโก้ โลตัส ได้ให้บริการแก่ลูกค้าจำนวนมากกว่า 34 ล้านคน
 • เรามีสาขาหลากหลายรูปแบบ โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 660 สาขา ในจำนวนนี้แบ่งออกเป็น สาขารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 88 สาขา 
 • นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส ได้ลงทุนในประเทศไทยไปแล้วเป็นจำนวนเงินมากกว่า 107,000 ล้านบาท
 • สำหรับปี พ.ศ. 2553 เราวางแผนจะลงทุนด้วยจำนวนเงินกว่า 7,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายการลำเลียงและขนส่งสินค้า ระบบสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคลของเรา
 • เทสโก้ โลตัส มีพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานใหญ่ ศูนย์กระจายสินค้า และสาขากว่า 36,000 คน 
 • เราได้ลงทุนในการพัฒนาคุณภาพของพนักงานทั้งในส่วนของค่าตอบแทนและค่าฝึกอบรม เป็นจำนวนเงินมากกว่า 41,000ล้านบาท นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541
 • ในปี พ.ศ. 2552 เราได้สร้างตำแหน่งงานจำนวนมากกว่า 2,000 ตำแหน่ง
 • ในปี พ.ศ. 2552 เทสโก้ โลตัส ได้ซื้อสินค้าและใช้บริการจากคู่ค้าจำนวนมากกว่า 9,100 ราย คิดเป็นมูลค่าการซื้อสินค้าและบริการรวม 136,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย (SME)
 • เทสโก้ โลตัส ได้กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ผ่านการจ้างงานและจัดซื้ออุปกรณ์การก่อสร้างจากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร และสาขาของเทสโก้ โลตัส ไปแล้ว คิดเป็นมูลค่าเงินมากกว่า 89,000 ล้านบาท
 • ในปี พ.ศ. 2552 เทสโก้ โลตัส ได้ส่งออกสินค้าไทยผ่านเครือข่ายของเทสโก้ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี
 • คู่ค้าของเราจำนวนกว่า 9,100 ราย ได้สร้างงานจำนวนกว่า 500,000 อัตราทั่วประเทศ ซึ่งไม่นับรวมถึงการสร้างงานในส่วนของผู้รับจ้างผลิตวัตถุดิบและผู้ให้บริการแก่คู่ค้าของเรา
 • เทสโก้ โลตัส มีผู้เช่าพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าอยู่ในสาขาจำนวนมากกว่า 12,000 ราย ซึ่งกิจการของผู้เช่าเหล่านี้ ได้สร้างงานจำนวนกว่า 24,000 อัตรา
 • ในปี พ.ศ. 2552 เราช่วยลูกค้าของเราประหยัดเงินค่าใช้จ่ายลงได้มากกว่า 670 ล้านบาท ผ่านรายการโปรโมชั่นลดราคา "โรลแบค" ซึ่งมีสินค้าที่อยู่ในรายการโปรโมชั่นนี้ จำนวนมากกว่า 3,400 รายการ โดยหากนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เราได้ช่วยลูกค้าของเราประหยัดเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,020 ล้านบาท และภายในปี พ.ศ. 2553 เราได้มีแผนขยายการลงทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 750 ล้านบาท เพื่อช่วยลดราคาสินค้าให้แก่ลูกค้าของเรา
 • ในปี พ.ศ. 2552 เทสโก้ โลตัส ได้ซื้อผัก และผลไม้โดยตรงจากเกษตรกรและคู่ค้าของเราในปริมาณกว่า 228,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,600 ล้านบาท 
 • ในปีพ.ศ. 2552 เทสโก้ โลตัส ได้ชำระและนำส่งภาษีอากรให้แก่รัฐบาลอย่างครบถ้วน รวมเป็นจำนวนเงิน 11,430 ล้านบาท ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ และภาษีท้องถิ่น โดยรวบรวมชำระแก่ภาครัฐผ่านกรมสรรพากร 
 • เทสโก้ โลตัส ได้นำระบบการควบคุมคุณภาพในระดับสากลที่มีมาตรฐานสูงสุดมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป กระบวนการจัดเตรียมอาหารและรวมถึงระบบความปลอดภัยของอาหาร ที่ได้ผ่านการรับรองจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เทสโก้ โลตัส ได้ลดจำนวนการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กว่า 70,600 ตัน จากการดำเนินธุรกิจของสโตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • ศูนย์กระจายสินค้า ของเทสโก้ โลตัส ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา มีมูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงินกว่า 2,000 ล้านบาท เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลำเลียงและขนส่งสินค้าได้ถึงสัปดาห์ละ 2.2 ล้านลัง ศูนย์กระจายสินค้าอีกแห่งหนึ่งของเทสโก้ โลตัส ที่อำเภอบางบัวทอง เป็นศูนย์กระจายสินค้าสำหรับสโตร์รูปแบบเอ็กซ์เพรส มีประสิทธิภาพในการลำเลียงและขนส่งสินค้าในแต่ละสัปดาห์ได้ปริมาณมากถึง 1.3 ล้านลัง และ 6.5 ล้านหน่วยย่อย การลงทุนล่าสุดของเราในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าคือ ศูนย์กระจายสินค้ารูปแบบ Cross Dock ที่อำเภอสามโคก ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนถึง 800 ล้านบาท มีประสิทธิภาพในการลำเลียงและขนส่งสินค้าที่มีอยู่หลากหลาย กว่า 25,000 ประเภท ได้มากกว่า 2 ล้านลังต่อสัปดาห์
 • เทสโก้ โลตัส มีลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีก จำนวนมากกว่า 1.65 ล้านคน หรือ 5% ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดของเรา ร้านค้าเหล่านี้ซื้อสินค้าที่เทสโก้ โลตัส ในแบบ "ยกโหล" และนำกลับไปขายปลีกให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งสร้างผลกำไรให้ผู้ประกอบการค้าปลีกเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี
 • มูลนิธิ "เทสโก้เพื่อไทย" จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 ได้บริจาคเงินจากกล่องรับบริจาคในสาขา และโครงการเพื่อการกุศลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล และกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ไปเป็นเงินมูลค่ากว่า 330 ล้านบาท 
 • พนักงานในแผนกสารสนเทศ (IT) ของเทสโก้ โลตัส เป็นคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถเป็นที่ยอมรับจนได้เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้แก่เทสโก้ในประเทศเกาหลีและมาเลเซีย
 • เทสโก้ โลตัส มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารการจัดการซึ่งช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน และทำให้ เทสโก้ โลตัส ช่วยให้ลูกค้าของเราประหยัดเงินค่าใช้จ่าย 
 • นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เทสโก้ โลตัส ได้ให้การสนับสนุนแก่ผู้ผลิตสินค้าโอทอปในจังหวัดต่าง ๆ โดยมียอดจำหน่ายกว่า 1,200 ล้านบาท นอกจากนี้เทสโก้ โลตัส ยังสนับสนุนให้มีการจัดตั้งมุมแสดงสินค้าโอทอปภายในสาขาโดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่ขาย ซึ่งมีมูลค่าการเช่ารวมทั้งสิ้น 112 ล้านบาท 
 • ในปี พ.ศ. 2552 เทสโก้ โลตัสได้สนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าโอทอปจากทั่วประเทศมากกว่า 40 โครงการ โดยมีผู้ผลิตสินค้าโอทอปเข้าร่วมในแต่ละโครงการจำนวน 60-80 ราย ซึ่งช่วยสร้างรายได้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2553 คาดว่าจะมีจำนวนโครงการโอทอปที่เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการทั้งสิ้น 50 โครงการ

View Company detail

Contact us

EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO.,LTD. 629/1, M.10, Navamin RD., Klongkum, Buengkum, Bangkok, 10230

Tel: 02-797-9xxx Click to view phone number

Tel: 02-797-9000