www.M2Fjob.com

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ข้อมูลบริษัท

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

     • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
       มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

     • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
       มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆ

     • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
       มุ่งพัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

     • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 
       มุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี

     • ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) 
       มุ่งให้ความช่วยเหลือนักวิจัยและบริษัทต่างๆ ในการนำผลงานการ ค้นพบและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์     

 

การที่ประเทศของเราจะเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของประเทศเราในการผลิตงานให้ได้ดีกว่าประเทศอื่นๆ และความมั่งคั่งของประเทศจะเกิดขึ้นได้กับคนไทย หากเราจะมุ่งพัฒนาประเทศสู่ ‘เศรษฐกิจฐานความรู้’ นั่นหมายถึง ประเทศเราต้องไม่เพียงรับงานประกอบชิ้นส่วน หรือไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าตามแบบที่คนอื่นคิดไว้แล้ว เพราะอย่างไรก็จะมีคนอื่นที่ผลิตได้ถูกกว่า ดังนั้น เราจำเป็นต้องสร้างสรรค์ และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของเราเอง อีกทั้งหาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ถ้าเราไม่สามารถพัฒนาตนเองในด้านนี้ได้แล้ว สิ่งที่แต่ละคนทำจะมีมูลค่าน้อย และจะบั่นทอนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชาติอีกด้วย
  
สวทช. จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำงานกันอย่างใกล้ชิด และเข้าถึงความต้องการของทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ สิ่งทอ การประมง และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี เกิดการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ อุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลกได้

 

วิสัยทัศน์

สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี
สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

พันธกิจ

สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (INFRA) ด้าน ว และท ที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

 

ค่านิยมหลัก สวทช.

NSTDA Nation First

การคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก 
ไม่ยึดติดกับอัตตาของตัวเอง 
เห็นถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีความเสียสละ

เป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาพิจารณาเรื่องใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ การเดินหน้าโครงการต่างๆ ต้องนึกถึงประเทศเป็นหลัก


Science & Technology Excellence

การมุ่งเน้นในการสร้างความเป็นเลิศในสิ่งที่ทำ 
รับผิดชอบศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ


Teamwork

การทำงานร่วมกันเป็นทีม 
พร้อมที่จะเปิดใจรับฟัง 
การกล้าวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ 
มีการสื่อสาร 2 ทาง


Deliverability

ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ให้ได้ตามคำมั่นสัญญา
มุ่งเน้นให้ทุกคนทำงานด้วยความกระตือรือร้น และเน้นความคล่องตัว


Accountability

ความมีจริยธรรม จรรยาบรรณ 
ความโปร่งใส 
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

ข้อมูลบริษัททั้งหมด

ตำแหน่งงานทั้งหมด

 • นักพัฒนาองค์กร/งานพัฒนาองค์กร

  งานราชการ

  ปทุมธานี

  ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ข้อมูล/ปัญหาอุปสรรคจากกิจกรรมการพัฒนาองค์กรเพื่อใช้สนับสนุนการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานพัฒนาองค์กร2. ควบคุมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ (Document Control) เช่น ISO Manual,แบบ...

  วันที่ลงประกาศ 13 ธ.ค. 60

 • ผู้ประสานงาน/ฝ่ายสื่อสารองค์กร

  งานราชการ

  ปทุมธานี

  ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :1. จัดทำแผนงานสื่อสารองค์กร รวมทั้งโครงการและกิจกรรมผ่านสื่อที่ใช้ในองค์กร ผ่านช่องทางต่างๆสู่กลุ่มเป้าหมาย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร2. เป็นทีมงานจัดกิจกรรมให้กับสื่อมวลชน/พันธมิตร/หน่วยงานรัฐ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Sta...

  วันที่ลงประกาศ 13 ธ.ค. 60

 • เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

  งานราชการ

  ปทุมธานี

  ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :1. ทำหน้าที่ประสานงาน โดยต้องมีความรู้ด้านบริหารงานบุคคล2. จัดทำ HR Report เชิงวิเคราะห์ข้อมูลของ Function เช่น Movement, Exit Interview นำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาสรุปประเด็นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้3. งานเชิงระบบเช่น Proc...

  วันที่ลงประกาศ 12 ธ.ค. 60

 • วิศวกร/ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

  งานราชการ

  ปทุมธานี

  ระดับเงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท

  หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องจักร และต้นแบบเชิงวิศวกรรม งานฝึกอบรมและประเมินโครงการต่าง ๆ ที่อาศัยความรู้ทางวิชาการ2. ถ่ายทอดความรู้และผลงานทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน3. ติดต่อประสานงานเพื่อให้การดำ...

  14 ชั่วโมงที่แล้ว

 • เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ /งานสื่อยุคใหม่ สังกัดสำนักงานกลาง

  งานราชการ

  ปทุมธานี

  ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ

  1. ร่วมเป็นทีมงานผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และสารคดีของ สวทช.ทั้งในและนอกสถานที่2. บริหาร วางแผน จัดการงานผลิตรายการโทรทัศน์ของ สวทช.ที่รับผิดชอบ3. ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางด้านเทคนิคแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง4. ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภา...

  วันที่ลงประกาศ 9 ธ.ค. 60

 • สถาปนิก/ฝ่ายอาคารสถานที่

  งานราชการ

  ปทุมธานี

  ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ

  1. ออกแบบและเขียนแบบ งานต่อเติมหรือปรับปรุงพื้นที่ และงานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก2. ให้คำปรึกษางานก่อสร้าง และงานปรับปรุงพื้นที่3. รวบรวม / วิเคราะห์ การใช้พื้นที่ของสำนักงาน (Utilize Area)4. ทำ presentation 2 มิติ และ 3 มิติ ประกอบการทำงานในส่วนต่างๆ ข...

  วันที่ลงประกาศ 14 ธ.ค. 60