www.M2Fjob.com

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รับสมัคร: แพทย์แผนไทย

วันที่ลงประกาศ 15 ส.ค. 56 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ( รพ.ศรีวิชัย3) โรงพยาบาลทีมีขนาด 200 เตียง โดยได้รับการธำรงการพัฒนาคุณภาพขั้น 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) มุ่งเน้นให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ มีศูนย์รับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผุ้ป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยยึดหลักคุณภาพ คุณธรรม ความพึงพอใจ ด้วย slogan " ดูแลชีวิต ด้วยจิตใจ "
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ( รพ.ศรีวิชัย3) เป็นโรงพยาบาลหลักในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งโรงพยาบาลทั้งหมดในกลุ่ม ประกอบด้วย
  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม(รพ.ศรีวิชัย 2 )
  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ( รพ.ศรีวิชัย 5)

รายละเอียดงาน

ปฏิบัติ งานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษาการฟื้นฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสุขภาพและอนามัยของ ประชาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้น วางแผน และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ เช่น งานนวดแผนไทย และงานนวดอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ ส่วนงานนวดที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานแพทย์แผนไทย จะมี Trainner สอนงานให้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • บุคลิกดีคล่องแคล่ว พูดจาตอบคำถามชัดเจน
  • ได้ รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 4 ประเภท ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทยและการนวดไทย
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง
  • ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงานและการเดินทาง
  • สามาารถทำงานเป็นทีมได้ มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว

  ถูกใจงานนี้

  Share to twitter

  0

  ทั้งหมด +