www.M2Fjob.com

รับสมัคร: ผู้จัดการไร่

วันที่ลงประกาศ 19 เม.ย. 56 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

สวัสดิการ 

 • โบนัส เงินรางวัลการขาย บริการสถานที่ออกกำลังกาย
 • ตรวจสุขภาพประจำปี กู้ซื้อบ้าน ซื้อสินค้าราคาพิเศษในเครือสามารถ ส่วนลดห้อง
 • พักราคาพิเศษที่ ปาย ประกันสังคม สวัสดิกการของเยี่ยมพนักงาน แสดงความ
 • ยินดีในโอกาสต่างๆ สวัสดิการงานศพพนักงาน และญาติพนักงาน ฯ
 • สำนักงานทำงานจันทร์-ศุกร์

รายละเอียดงาน

ดูแลรับผิดชอบการจัดการสวนผัก ที่ปาย จ.แม่ฮองสอน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • ความสามารถเชิงบริหารจัดการ:

  • การกำหนดเป้าหมาย การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
   ความสามารถในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตนเอง ทีมงานและองค์กร ที่ตรงกับความคาดหวังและสอดคล้องกับแผนกต่างๆ ได้
  • การบริหาร-จัดการทรัพยากร การบริหาร-จัดการทรัพยากร (Resource Management)
   การสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สร้างประโยชน์สูงสุด และการคาดการณ์ถึงภาวะที่อาจขาดแคลน และการนำทรัพยากรใหม่ มาใช้การทำงาน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • การบริหารคน-ผลการทำงาน การบริหารคน-ผลการทำงาน (Managing People & Performance)
   การสามารถในการบริหารจัดการคนในบังคับบัญชาหรือที่ต้องทำงานร่วมกัน ให้สามารถปฏิบัติงานได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนด
  • (ดูทั้งหมด)
 • คุณลักษณะเฉพาะในสาขาอาชีพ:

  • ความรู้ด้านการนำเข้าและส่งออก ความรู้ด้านการนำเข้าและส่งออก (Import & Export Knowledge)
   ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ขั้นตอน วิธีการ การทำงานด้านการนำเข้าและส่งออก และยังพัฒนา ปรับปรุงงานด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพให้กับองค์กรให้ดีขึ้นได้
  • ความรู้ด้านการบริหารงานทรัพยกรบุคคล ความรู้ด้านการบริหารงานทรัพยกรบุคคล (Human Resource Management Knowledge)
   ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ขั้นตอน วิธีการ การทำงานด้านการบริหารงานทรัพยกรบุคคล และยังพัฒนา ปรับปรุงงานด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพให้กับองค์กรให้ดีขึ้นได้
  • ทักษะการประสานงาน ทักษะการประสานงาน (Coordination Skills)
   ความสามารถในการเลือกบุคคล วิธีการ ขั้นตอน และกาลเวลาในการติดต่อประสานงานให้บรรลุเป้าหมายได้เหมาะสมกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้
  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว

  ถูกใจงานนี้

  Share to twitter

  0

  ทั้งหมด +